کنتزل صنعتی و اتوماسیون سازی

 

- طراحی و پیاده سازی سامانه مستقل از شبکه خورشیدی

- طراحی و پیاده سازی اتوماسیون دستگاه پر کردن لیوان های دو جداره

- طراحی و پیاده سازی اتوماسیون دستگاه توزیع کننده ماسه اسپریدر

- طراحی تابلو برق دستگاه های صنعتی از قبیل پرس

- طراحی و پیاده سازی کنتور هوشمند برق