طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی

- ماشین های تولید صنایع غذایی

- ماشین آلات آسفالت سازی

- شیرهای فلنجی کشاورزی