بررسی و تحلیل ساخت خطوط تولید صنعتی

اولین گام برای طراحی و ساخت یک خط تولید صنعتی شناخت کامل نیاز کارفرما و شناسایی تمام قطعات مورد نیاز می باشد. برای این مهم باید مشخصات فیزیکی قطعات، متریال کارکرد آن در مجموعه بزرگتر و غیره مورد بررسی قرار گیرد. مهمترین خواسته و هدف نهایی صنعت داران این است که ویژگی های یک خط تولید جدید با نیازها و انتظارات آن ها کاملا همخوانی داشته باشد. داشتن دانش فنی و شناخت کافی از استانداردهای اجباری و نیازهای صنعت و ارتباط و وابستگی متقابل آن ها به هم، همچنین رهیافت های مناسب در طراحی برای رسیدن به اهداف مذکور و شیوه های صحه گذاری، جملگی از پیش نیازهای لازم برای انجام طراحی موفقیت آمیز در صنعت به حساب می آیند.